Často kladené otázky

Odpovědi na často kladené otázky o registraci ochranných známek.

 • Ověřit si, zda vaše nové označení nebo doména není v konfliktu s již existujícími ochrannými známkami, se vyplatí. Z dlouhodobého hlediska lze ušetřit spoustu nákladů tím, že předejdete výdajům spojeným s rebrandingem a soudním sporům o právo používat označení.

 • Zásah do práv k značce je ve skutečnosti zcela běžný. Ochrana vaší značky je proto stále důležitější. Registrací ochranné známky nikdo vaši značku nebude moci používat bez vašeho souhlasu. Zvýšíte tak reputaci své značky, potenciál jejího růstu a loajalitu svých zákazníků.

 • Ochranná známka chrání vaše nápady, know-how a investice. Celá hodnota značky, její filozofie, hodnoty, zaměstnanci, produkty i nehmotný majetek, je shrnuta do ochranné známky. Zapsaná ochranná známka je způsob vyjádření investic, které jste do své značky vložili. Její hodnota je součástí majetku společnosti. Spolu s ochrannou známkou jste oprávněni používat značku ®.

 • Ochrannou známkou je zejména slovní, obrazové nebo kombinované označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Jde o označení používané v obchodě na základě kterého zákazníci identifikují určité výrobky jako vaše. Ochranná známka je součástí vašeho duševního vlastnictví a shrnuje hodnoty. Možná je rozhodující pro váš úspěch v podnikání, protože odlišuje vaše produkty od konkurence. Pokud si dáte ochrannou známku zapsat, můžete ji chránit a dále na ní budovat vaší značku. Spolu s ochrannou známkou jste oprávněni používat značku ®.

 • Ochrannou známku může tvořit jakékoliv označení, které je možné graficky znázornit a které tvoří zejména slova včetně osobních jmen, písmen, číslic, kreseb, tvaru výrobku nebo jeho obalu, případně jejich vzájemné kombinace způsobilé rozlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

 • Platnost zápisu ochranné známky je deset let ode dne podání přihlášky. Na základě žádosti majitele ochranné známky nebo záložního věřitele.

 • Bez souhlasu majitele ochranné známky nesmí třetí osoby v obchodním styku používat označení shodné nebo podobné s jeho ochrannou známkou pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsaná, z důvodů existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti. Majitel ochranné známky je oprávněný používat spolu s ochrannou známkou značku ®. Spory z ochranných známek projednávají a rozhodují soudy. Pokud došlo k neoprávněnému zásahu do práv z ochranné známky, majitel ochranné známky má právo domáhat se, aby porušení nebo ohrožení práva bylo zakázáno a následky tohoto zásahu byly odstraněny; může se domáhat přiměřeného zadostiučinění, kterým může být i peněžité plnění.

 • Ano, a to na území, pro které je ochranná známka zapsaná, pokud je označení internetové domény shodné, případně podobné s ochrannou známkou zapsanou v registru ochranných známek a pokud používání internetové domény je spojené s označováním výrobků nebo služeb, pro které je předmětná ochranná známka zapsaná v registru ochranných známek. Nabývání doménových jmen a jejich používání není regulované státem, nemáme veřejný registr doménových jmen. V oblasti doménových jmen platí princip práva přednosti – priority. V celé síti doménových jmen nemůžou existovat dvě stejná doménová jména. Za kolidující s právem majitele ochranné známky se považuje takové doménové jméno, ve kterém je použité slovo, které je dominantním prvkem ochranné známky zapsané v národním registru ochranných známek nebo mezinárodně chráněné ochranné známky či ochranné známky Evropské unie.

 • Obchodní jméno je možné ochránit ochrannou známkou jako označení, které bude používané na výrobcích, reklamních materiálech, případně ve vztahu k poskytování služeb. Je potřebné podat žádost o zápis ochranné známky do registru, kde se spolu s požadovaným vyobrazením/zněním uvede seznam výrobků a služeb chráněných tímto označením.Obchodní jméno je název, pod kterým podnikatel vykonává právní úkony v rámci své podnikatelské činnosti a kterým se zároveň odlišuje od jiných osob. Je vždy spojené s označovaným subjektem (fyzická nebo právnická osoba) a vzniká a zaniká spolu s ní. Funkcí obchodního jména je odlišit různé podnikatele, ale hlavní funkcí ochranné známky je rozlišit výrobky nebo služby pocházející od různých subjektů, tj. identifikovat výrobky nebo služby jedné osoby ve vztahu k výrobkům nebo službám jiných osob v očích spotřebitelské veřejnosti.

 • Protože hlavní funkcí ochranné známky je rozlišit výrobky a služby pocházející od různých subjektů, je potřebné do žádosti o zápis ochranné známky do registru uvést konkrétní výrobky nebo služby, pro které má být ochranná známka zapsána. Seznam výrobků a služeb je potřebné vypracovat podle Mezinárodního třídníku výrobků a služeb pro účely registrace ochranné známky.

 • Původní seznam výrobků a služeb, který je součástí přihlášky ochranné známky, není možné rozšířit, pouze omezit. Jinými slovy, do už podané přihlášky není možné přidávat další výrobky nebo služby. Případnou potřebu chránit ochrannou známkou další výrobky nebo služby (nezahrnuté v registrované OZ) je možné řešit jedině podáním nové přihlášky OZ

 • Není to možné, protože ve smyslu zákona se přihláška ochranné známky může týkat jen jednoho označení.

 • Ochranná známka Evropské unie poskytuje ochranu v rámci jednotného území států Evropské unie, přičemž přihláška takovéto ochranné známky se podává EUIPO v Alicante. V případě jejího zápisu do registru ochranných známek EUIPO trvá její ochrana 10 let od data podání přihlášky a je možné ji každých 10 let obnovit. Mezinárodní ochranná známka splňuje potřeby těch přihlašovatelů, kteří potřebují ochránit svoje označení i na území států mimo Evropskou unii, ve smluvních státech Madridské unie. Přihlašovatel si v žádosti označí státy, ve kterých požaduje ochranu, přičemž později je možné žádat o rozšíření ochrany i v dalších státech Madridského systému. Každá země přezkoumá přihlášku podle vlastní legislativy a na základě posouzení rozhodne o přiznání nebo odmítnutí ochrany. Platnost mezinárodní ochranné známky je 10 let od zápisu, a je možné ji každých 10 let obnovit.