Všeobecné obchodní podmínky

Písemné smluvní podmínky podepíšete až po tom, co vás kontaktuje právník a společně si dohodnete další postup a všechny parametry služby, které jste si vybrali. Tyto písemné smluvní podmínky budou shodné s informacemi poskytnutými na naší Internetové adrese a při jednotlivých Službách. Do té doby jsou podmínky pro použití našich stránek následující.

Vysvětlení pojmů

 • „trama” znamená počítačový program (aplikace) s názvem trama, jehož součástí je internetová stránka dostupná z internetové adresy.

 • „Internetová adresa” znamená jakoukoliv internetovou adresu, ze které je dostupná aplikace trama, včetně tramatm.com.

 • „Provozovatel” znamená společnost Sparring s.r.o., se sídlem Radlinského 10, 811 07 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52 325 369, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka číslo: 136950/B;

 • „Advokátní kancelář” znamená advokátní kancelář Law & Tech s.r.o. se sídlem Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice - Staré Město a pracovištěm Jarková 14, 080 01 Prešov, Slovenská Republika, IČO: 53 004 621, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl: Sro, vložka číslo: 48484 / V a advokátní kancelář Sparring s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Zelená 4, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, Česká republika.

 • „Pracoviště” znamená pracoviště advokátní kanceláří Law & Tech s.r.o. na ulici Jarková 14, 080 01, Prešov, Slovenská Republika, které je zároveň adresou na doručování všech písemností určených Advokátní kanceláři a Provozovatelovi.

 • „Užívatel” znamená každou fyzickou nebo právnickou osobu, která používá aplikaci trama.

 • „Služba” znamená jakoukoliv službu zobrazující se Uživateli v aplikaci trama, zejména (i) ověření registrovatelnosti ochranné známky; (ii) registraci ochranné známky.

 • „Ověření”nebo „Služba Ověření” znamená posouzení způsobilosti označení Uživatele pro jeho zápis jako ochranné známky do rejstříku ochranných známek (registrace), které zahrnuje vyhledávání shodných označení v příslušných databázích a kontrolu důvodů zamítnutí označení do rejstříku ochranných známek.

 • „Registrace” nebo „Služba Registrace” znamená provedení všech úkonů potřebných pro zápis označení Uživatele jako ochranné známky do rejstříku ochranných známek, s výjimkou úkonů v rámci sporných řízení, tzn. úkonů při podání námitek nebo připomínek.

 • „Úřad” znamená úřad příslušný na zápis označení Uživatele jako ochranné známky do rejstříku ochranných známek vedeného tímto úřadem. Seznam příslušných úřadů je dostupný na tomhle linku.

Obchodní podmínky pro použití aplikace trama

 • Aplikace trama je technickým řešením (platformou) pro nabídku a administraci služeb spojených zejména s vyhledáváním, ověřením, registrací a monitorováním ochranných známek.

 • Právní služby nabízené v aplikaci trama jsou poskytovány (i) pro účely registrace ochranné známky České republiky a Evropské unie advokátní kanceláří Law & Tech s.r.o. se sídlem Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice - Staré Město, Slovenská Republika, IČO: 53 004 621, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl: Sro, vložka číslo: 48484 / V a (ii) pro účely registrace ochranné známky České republiky advokátní kanceláří Sparring s.r.o, advokátní kancelář, se sídlem Zelená 4, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, Česká republika.

 • Uživatel má právo použít aplikaci trama za účelem objednání Služeb nabízených na Internetové adrese za cenu uvedenou při konkrétní Službě. Pokud při některé Službě cena uvedená není, bude sjednána na základě vzájemné dohody mezi Uživatelem a Provozovatelem, eventuálně s Advokátní kanceláři.

 • Cena uvedená při Službě Registrace je konečná a zahrnuje základní úřední poplatek ve smyslu ceníku uvedeného níže. Cena se může měnit pouze v závislosti na počtu Uživatelům vybraných tříd výrobků a služeb, které chce chránit, nebo pokud na změnu Provozovatel Uživatele výslovně předem upozorní. Ceny za jednotlivé třídy navíc jsou však pevně dány předem a jsou uvedeny v ceníku a v registračním formuláři na Internetové stránce.

 • Bezplatné Ověření zahrnuje posouzení způsobilosti označení Uživatele pro jeho zápis jako ochranné známky do rejstříku ochranných známek a vyhledávání a kontrolu shodných již zapsaných ochranných známek (rešerši). Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností bezplatné Ověření nezahrnuje analýzu všech, i podobných ochranných známek.

 • Registrace zahrnuje konzultace při úkonech spojených s registrací ochranné známky, příprava žádosti o zápis ochranné známky, podání žádosti o zápis ochranné známky na příslušný Úřad, zastupování před příslušným úřadem, předání všech dokumentů po zápisu ochranné známky do rejstříku. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností cena za Registraci nezahrnuje zastupování v případě vzniku sporu s jiným subjektem během zápisu, např. pokud 3. osoba podá proti zápisu ochranné známky připomínky nebo námitky.

 • Garance vrácení peněz se vztahuje pouze na případy, ve kterých Úřad pravomocným rozhodnutím odmítne zaregistrovat dotčené označení před jeho zveřejněním ve věstníku Úřadu a Provozovatel nebo Advokátní kancelář na toto riziko přihlašovatele předem neupozornila. Vrácení peněz se vztahuje pouze na odměnu Advokátní kanceláře, ne na úřední poplatek. Vrácení peněz se nevztahuje na případy, ve kterých byli proti registrovanému označení podané připomínky nebo námitky třetí osobou.

Komunikace a doručování

 • Jakékoliv oznámení, žádosti, písemnosti a jiné dokumenty nebo informace (dále jen "písemnosti") budou mezi Uživatelem na jedné straně a Provozovatelem, resp. Advokátní kanceláří na druhé straně probíhat elektronicky (emailem) (dále jen "Komunikace"). Uživatel souhlasí s doručováním všech písemností výlučně v elektronické formě.

 • Písemnosti budou Uživateli zaslány emailovou adresu, kterou uvedl jako kontaktní adresu v žádosti o Ověření. Kontaktní adresou Provozovatele a Advokátní kanceláře je adresa hello@tramatm.com.

 • Komunikace provedena výše uvedeným způsobem se považuje za doručenou druhé straně, která je adresátem, pokud je adresátem přijata v čitelné a srozumitelné formě, nejpozději následující pracovní den po dni odeslání písemnosti.

 • Uživatel je povinen každou změnu kontaktní emailové adresy oznámit Provozovateli. V případě pokud Uživatel na komunikaci neodpovídá, Provozovatel a/nebo Advokátní kancelář nenese zodpovědnost za nedoručení nebo neoznámení písemnosti Uživateli.

Informace pro spotřebitele

 • Adresa pro doručení písemností Provozovateli a Advokátní kanceláři je pracovište Law & Tech s.r.o. na ulici Jarková 14, 080 01 Prešov, Slovenská republika.

 • Telefonický kontakt Provozovatele je +421 911 903 759.

 • Adresa Provozovatele pro doručení elektronické pošty je hello@tramatm.com.

Ceník

 • Podrobný ceník najdete zde